முதலில் நாம் பணக்காரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். சீக்கிரமாக பணக்காரர் ஆவது எப்படி? புதியதாக சொந்தத் தொழில் ஆரம்பிக்கலாம். அல்லது நீங்கள் படித்தவர்களாக இருந்தால் நல்ல சம்பளத்தில் நல்ல வேலைக்கு முயற்சி செய்யலாம். உங்களுக்கு கைத்தொழில் ஏதாவது தெரிந்திருந்தால் அதை வைத்து, ஏதாவது முயற்சி செய்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி பணத்தை சேர்க்கும் வித்தையை பிரயோக படுத்தலாம். இப்படி என்ன செய்தால் பணம் […]

Advertisements
%d bloggers like this: